<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1117625&amp;fmt=gif">

WEBINAR

Odločanje na podlagi dejstev – ne (le) lastne presoje

Vpetost procesa poslovne analitike v upravljalske procese podjetjaPridružite se nam na webinarju, kjer bomo skupaj s svetovalci iz podjetja Fakta Plus predstavili primere dobrih praks vzpostavitve poslovne analitike ter tehnične izzive, ki jih je treba razrešiti ob vzpostavitvi sistema poslovne analitike.


kar

19

%

višja stopnja uspešnosti pri uvedbi projektov poslovne analitike, ko imajo ti projekti izvršnega sponzorja

več kot

66

%

uspešnih projektov poslovne analitike je inicirano in vodeno s strani vodstva podjetij

najmanj

52

%

direktojev podjetij navaja nedostopnost do informacij in njihova razpršenost kot glavni izziv pri upravljanju podatkov

Vodstvo podjetja je ključ do uspešne vpeljave poslovne analitike

Tudi najbolj dobronamerne in temeljito načrtovane uvedbe poslovne analitike pogosto ne uspejo brez podpore in aktivne vloge vodstva podjetja.

Finance in kontroling

Čisti prihodki od prodaje, čisti poslovni izid, denarni tok, obratni kapital in drugi ključni kazalniki poslovanja.

Trženje in prodaja

Prodaja po programih, prodaja po geografskih lokacijah, top kupci, različna pokritja in donosi.

Proizvodnja

Pregled naročil, zaostanki naročil, stroški dela, proizvajalni stroški, stroški nekakovosti, zaloge.

Človeški viri

Stroški dela na zaposlenega, bruto dodana vrednost na zaposlenega, absentizem, stanje zaposlenih.

PRIROČNIK

Razlogi za vpeljavo poslovne analitike v process upravljanja podjetja

Temeljno izhodišče sistema poslovne analitike je uporaba podatkov z namenom pridobiti ustrezene informacije na osnovi katerih lahko vodstvo izvede ustrezne ukrepe, ki vodijo v izboljšanje poslovanja.

  • ✔ Kje nam pušča voda?
  • ✔ Kaj so ustrezni ukrepi?
  • ✔ Kdo je odgovoren in pristojen za njihovo izvedbo?
PRENESITE PRIROČNIK
QUBIX-whitepaper_NEW

Preverjena pot k metodologiji sprejemanja odločitev na podlagi kvalitetnih informacij

Imamo preko 1000 uspešnih projektov na področju uvedbe rešitev poslovne analitike in upravljanja učinkovitosti ter uspešnosti poslovanja.

Primer dobre prakse

Uvedba celovitega sistema poslovne analitike v podjetju ETI

Z uporabo Oracle-ove tehnologije poslovne analitike, Qubix uspešno sodeluje s podjetjem ETI že več kot 10 let.

PRENESITE PRIMER